1397/02/31   امروز دوشنبه
        

??ی ??#1740;??#1740;???/title> <style>

تعرفه ماهانه تامین ارتباط برای دسترسی به شبکه ملی انتقال داده های نقطه به نقطه در سراسر کشور

سرعت

ارتباط نقطه به نقطه اختصاصی دیتا بازاء هر لینک

 
 

(بیت بر ثانیه)

شهری

بین شهری

بین شهری

 

(داخل استانی)

(بین استانی)

 

٦٤ کیلو

۳۰۰٫۰۰۰۰ ریال

۴۵۰٫۰۰۰ ریال

۹۰۰٫۰۰۰ ریال

 

١٢٨ کیلو

۵/١ برابر ٦٤ کیلو

۵/١ برابر ٦٤ کیلو

۵/١ برابر ٦٤ کیلو

 

٢۵٦ کیلو

۵/٢ برابر ٦٤ کیلو

۵/٢ برابر ٦٤ کیلو

۵/٢ برابر ٦٤ کیلو

 

۵١٢ کیلو

٤ برابر ٦٤ کیلو

٤ برابر ٦٤ کیلو

٤ برابر ٦٤ کیلو

 

١٠٢٤ کیلو

٦ برابر ٦٤ کیلو

٦ برابر ٦٤ کیلو

٦ برابر ٦٤ کیلو

 

٢٠٤٨ کیلو

١٠ برابر ٦٤ کیلو

١٠ برابر ٦٤ کیلو

١٠ برابر ٦٤ کیلو

 

٤ مگا

١٦ برابر ٦٤ کیلو

١٦ برابر ٦٤ کیلو

١٦ برابر ٦٤ کیلو

 

٨ مگا

٢۵ برابر ٦٤ کیلو

٢۵ برابر ٦٤ کیلو

٢۵ برابر ٦٤ کیلو

 

٢٠ مگا

٣٨ برابر ٦٤ کیلو

٣٨ برابر ٦٤ کیلو

٣٨ برابر ٦٤ کیلو

 

٣٤ مگا

٦۵ برابر ٦٤ کیلو

٦۵ برابر ٦٤ کیلو

٦۵ برابر ٦٤ کیلو

 

١٠٠ مگا

١٠٩ برابر ٦٤ کیلو

١٠٩ برابر ٦٤ کیلو

١٠٩ برابر ٦٤ کیلو

 

     ١۵۵ مگا (STM1)     

     ١٧٠ برابر ٦٤ کیلو      

     ١٧٠ برابر ٦٤ کیلو      

     ١٧٠ برابر ٦٤ کیلو      

 

STM1 4

۴۵۰ برابر ٦٤ کیلو

۴۵۰ برابر ٦٤ کیلو

۴۵۰ برابر ٦٤ کیلو

 

STM1 16

 ۱۲۰۰ برابر ٦٤ کیلو 

 ۱۲۰۰ برابر ٦٤ کیلو  

 ۱۲۰۰ برابر ٦٤ کیلو  

 

 

تعرفه ماهانه تامین ارتباط برای دسترسی به شبکه ملی انتقال داده تحت پروتکل IP-MPLS
تعرفه های ذیل به ازاء هر اتصال به ابر IP می باشد

سرعت

عرض باند سرویس تحت پروتکل ( IP ) به ازاء هر لینک

 
 

 (بیت بر ثانیه) 

شهری

بین شهری

بین شهری

MPLS

 

(داخل استانی)

(بین استانی)

عادی

 

MPLS ویژه

MPLS ویژه

 

٦٤ کیلو

۳۵۰٫۰۰۰ ریال

۵۰۰٫۰۰۰ ریال

۸۰۰٫۰۰۰ ریال

۳۰۰٫۰۰۰ ریال

 

     ١٢٨ کیلو      

     ۵/١ برابر ٦٤ کیلو      

     ۵/١ برابر ٦٤ کیلو      

     ۵/١ برابر ٦٤ کیلو      

     ۵/١ برابر ٦٤ کیلو      

 

٢۵٦ کیلو

۵/٢ برابر ٦٤ کیلو

۵/٢ برابر ٦٤ کیلو

۵/٢ برابر ٦٤ کیلو

۵/٢ برابر ٦٤ کیلو

 

۵١٢ کیلو

٤ برابر ٦٤ کیلو

٤ برابر ٦٤ کیلو

٤ برابر ٦٤ کیلو

٤ برابر ٦٤ کیلو

 

١٠٢٤ کیلو

٦ برابر ٦٤ کیلو

٦ برابر ٦٤ کیلو

٦ برابر ٦٤ کیلو

٦ برابر ٦٤ کیلو

 

٢٠٤٨ کیلو

١٠ برابر ٦٤ کیلو

١٠ برابر ٦٤ کیلو

١٠ برابر ٦٤ کیلو

١٠ برابر ٦٤ کیلو

 

٤ مگا

١٦ برابر ٦٤ کیلو

١٦ برابر ٦٤ کیلو

١٦ برابر ٦٤ کیلو

١٦ برابر ٦٤ کیلو

 

٨ مگا

٢۵ برابر ٦٤ کیلو

٢۵ برابر ٦٤ کیلو

٢۵ برابر ٦٤ کیلو

٢۵ برابر ٦٤ کیلو

 

٢٠ مگا

٣٨ برابر ٦٤ کیلو

٣٨ برابر ٦٤ کیلو

٣٨ برابر ٦٤ کیلو

٣٨ برابر ٦٤ کیلو

 

٣٤ مگا

٦۵ برابر ٦٤ کیلو

٦۵ برابر ٦٤ کیلو

٦۵ برابر ٦٤ کیلو

٦۵ برابر ٦٤ کیلو

 

١٠٠ مگا

١٠٩ برابر ٦٤کیلو

١٠٩ برابر ٦٤کیلو

١٠٩ برابر ٦٤کیلو

١٠٩ برابر ٦٤کیلو

 

١۵۵ مگا

١٧٠ برابر ٦٤کیلو

١٧٠ برابر ٦٤کیلو

١٧٠ برابر ٦٤کیلو

١٧٠ برابر ٦٤کیلو

 

 

تعرفه های ماهانه تامین ارتباط برای دسترسی به شبکه ملی انتقال داده ها با سرویس اینترانت و دسترسی به شبکه جهانی اینترنت و VOIP
تعرفه های ذیل به ازاء هر اتصال به ابر IP می باشد

سرعت

اینترانت

اینترنت

تلفن اینترنتی بین الملل VOIP

(بیت بر ثانیه)

٦٤ کیلو

۲۱۰٫۰۰۰ ریال

۱٫۱۰۰٫۰۰۰ ریال

۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال

١٢٨ کیلو

۵/١ برابر ٦٤ کیلو

٢ برابر ٦٤ کیلو

٢ برابر ٦٤ کیلو

٢۵٦ کیلو

۵/٢ برابر ٦٤ کیلو

٣ برابر ٦٤ کیلو

٣ برابر ٦٤ کیلو

۵١٢ کیلو

٤ برابر ٦٤ کیلو

۵ برابر ٦٤ کیلو

٦ برابر ٦٤ کیلو

١٠٢٤ کیلو

٦ برابر ٦٤ کیلو

۹ برابر ٦٤ کیلو

١١ برابر ٦٤ کیلو

٢٠٤٨ کیلو

١٠ برابر ٦٤ کیلو

١٦ برابر ٦٤ کیلو

١٦ برابر ٦٤ کیلو

٤ مگا

١٦ برابر ٦٤ کیلو

٢٧ برابر ٦٤ کیلو

٢٧ برابر ٦٤ کیلو

٨ مگا

٢۵ برابر ٦٤ کیلو

٤۵ برابر ٦٤ کیلو

٤۵ برابر ٦٤ کیلو

٢٠ مگا

٣٨ برابر ٦٤ کیلو

٩١ برابر ٦٤ کیلو

٩١ برابر ٦٤ کیلو

٣٤ مگا

٦۵ برابر ٦٤ کیلو

١٢٨ برابر ٦٤ کیلو

١٢٨ برابر ٦٤ کیلو

١٠٠ مگا

١٠٩ برابر ٦٤ کیلو

٣٣٠ برابر ٦٤ کیلو

٣٣٠ برابر ٦٤ کیلو

١۵۵ مگا (STM1)

١٧٠ برابر ٦٤ کیلو

٤٢٦ برابر ٦٤ کیلو

٤٢٦ برابر ٦٤ کیلو

تعرفه های قدیمی