1397/06/31   امروز شنبه
        

??ی ??#1740;??#1740;???/title> <style>

 

  سرویس ارتباط نقطه به نقطه  ((PTP

( قابل ارائه در محدوده های داخل استانی )

 

سرويس PTP شركت مخابرات ایران که قادر است بين دو نقطة مورد درخواست ( در داخل هراستان) از طريق مودمهايDSL  ابتدا از محل سايت A مشتری تا نزديکترين مرکز مخابراتی و از طريق بستر TDM و یا ATM پس از گذر از مرکز مخابراتی سايت B به نقاط انتهايی مشتری در سايت B ارتباط مورد نظر را برقرار نمايد.

 

 

 

 

 

تعرفه سرویس:

نحوه ارائه و تهیه و تنظیم درخواست سرویس: